Splošni pogoji

1. Individualni pouk glasbila traja 45 minut in se izvaja enkrat tedensko po vnaprej javljenem in dogovorjenem urniku. Glabena pripravljalnica traja 60 minut in se izvaja enkrat tedensko po vnaprej javljenem in dogovorjenem urniku.

2. Individualni pouk glasbila in glasbena pripravljalnica potekata od začetka oktobra 2018 do konca junija 2019. V času dela prostih dni in šolskih počitnic individualnega pouka in glasbene pripravljalnice ni. Ne glede na dela proste dneve zaradi praznikov in šolskih počitnic ostaja mesečna šolnina nespremenjena.

3. Šolnina se poravna vsak mesec najkasneje v osmih dneh po prejetem računu. Glasbena ustvarjalnica Mala Momo Gordan Novaković s.p. v nobenem primeru ne vrača že plačane šolnine.

4. V kolikor starši učenca oziroma učenec dva meseca zapored zamujajo s plačilom šolnine, je obiskovanje individualnega pouka ali glasbene pripravljalnice do poravnave obveznosti onemogočeno. Po drugem opominu o neplačilu dolg preide v izvršbo in izterjavo.

5. Vsako morebitno odsotnost od individualnega pouka ali glasbene pripravljalnice so starši učenca oziroma učenec dolžni javiti vnaprej, in sicer najkasneje 24 ur pred pričetkom pouka v dogovorjenem terminu.

6. Izostanki od individualnih učnih ur se opravičijo le ob predložitvi zdravniškega opravičila ali drugega ustreznega potrdila .V primeru, da učenec zaradi zdravstvenih ali drugih opravičljivih razlogov izostane pri učni uri, ima pravico do nadomestne učne ure. Glasbena ustvarjalnica Mala Momo Gordan Novaković s.p. v roku sedmih delovnih dni predlaga plan nadomeščanja za odpadle individualne učne ure. Predlaganemu planu se prilagodi učenec. Če izostanek ni sporočen pravočasno, se le ta ne nadomešča (izjema so izredni primeri). Šolnina se v primeru izostankov ne zmanjšuje.

7. Neupravičen in nejavljen izostanek od individualnega pouka se obračuna kot polno opravljena učna ura. V primeru odsotnosti mentorja zaradi objektivnih razlogov Glasbena ustvarjalnica Mala Momo Gordan Novaković s.p. v roku sedmih delovnih dni predlaga plan nadomestil za odpadle učne ure. Predlaganemu planu se prilagodi učenec.

8. Glasbena ustvarjalnica Mala Momo Gordan Novaković s.p. lahko po štirikratnih zaporednih neupravičenih in nejavljenih izostankih učenca enostransko prekine sodelovanje.

9. Z vpisom k individualnemu pouku glasbila ali glasbeni ustvarjalnici se strinjate, da lahko vaše podatke obdelujemo za lastne potrebe.

10. Z vpisom k individualnemu pouku glasbila ali glasbeni pripravljalnici, ki ju izvaja Glasbena ustvarjalnica Mala Momo Gordan Novaković s.p., nam dovoljujete , da vam po e-pošti ali preko SMS sporočila pošiljamo obvestila glede pouka. Prav tako nam s tem dovoljujete, da vam preko e-pošte občasno pošiljamo novosti in vabila na dogodke, ki jih organiziramo, ter vse pomembne informacije, tudi ko se šolanje ali obiskovanje glasbene pripravljalnice pri nas že zaključi. V kolikor obvestil ne želite prejemati, se lahko kadarkoli od njih odjavite s tem, ko pošljete elektronsko pošto na naš e-mail naslov info@malamomo.si. Vsi podatki so skrbno varovani in v nobenem primeru niso posredovani tretji osebi, ter se uporabljajo le za namene uspešnega izvajanja pouka in sodelovanja, komunikacije, personaliziranega pristopa učencu in obveščanju o dogodkih, novostih in posebnih ponudbah. Glasbena ustvarjalnica Mala Momo Gordan Novaković s.p. podatke skrbno varuje v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) in najnovejšo EU direkcijo – GDPR.

11. Z vpisom nam prav tako dovoljujete, da se lahko v sklopu individualnega pouka, glasbene pripravljalnice in na vseh dogodkih, ki jih organizira ali soorganizira Glasbena ustvarjalnica Mala Momo Gordan Novaković s.p., fotografira in snema udeležence (vas, vaše otroke oziroma učence) ter se pridobljeno gradivo uporablja kot arhivsko gradivo podjetja in udeležencev (razmnoževanje filmov in slik za spomin), se gradivo objavlja na spletni strani, socialnih omrežjih in v ostale promocijske namene Glasbene ustvarjalnice Mala Momo Gordan Novaković s.p.

12. Pridružujemo si pravico do spremembe cenika in splošnih pogojev poslovanja. O vseh večjih spremembah bomo stranke vnaprej obvestili.

13. V kolikor komunikacija med strankami in Glasbeno ustvarjalnico Malo Momo Gordan Novaković s.p. ni mogoča in so konflikti zaradi le te nerešljivi, lahko predčasno prekinemo sodelovanje z vpisanimi.

14. Stranki bosta morebitne medsebojne spore reševali sporazumno. V primeru, ko to ne bi bilo mogoče, bo spore reševalo pristojno sodišče v Novi Gorici.

15. Za stranke, ki koristijo naše storitve, se smatra, da so seznanjeni z določili splošnih pogojev poslovanja Glasbene ustvarjalnice Mala Momo Gordan Novaković s.p.